I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между : “НЕЛИНА-БГ” ЕООД – ЕИК 130598113, с адрес на управление гр. София, кв. Левски-Г, бл.28, собственик и оператор на ел. магазин mb999.bg и потребителите (клиенти, ползватели) на електронния магазин (сайт)

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 • Наименование на Доставчика: “НЕЛИНА-БГ” ЕООД
 • Седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Левски-Г, бл.28, ап.78
 • Данни за кореспонденция: гр. София, , кв. Левски-Г, бл.28, ап.78, email: mb_999@abv.bg, тел: 0899955559
 • Вписване в публични регистри: ЕИК: 130598113

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 3. (1) ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет https://www.mb999.bg, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:
(2) Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;
(3) Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
(4) Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.
(5) Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
(6) Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
(7) Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;
Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН използвайки интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес mb999.bg, валиден адрес на електронна поща /имейл адрес/, телефон или друго средство за комуникация от разстояние.
(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.
(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.
(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.
(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.
Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия. (2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при попълване на данните за поръчка.

ІV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 7. За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят преминава направо към желаната стока и прави поръчка за нейното закупуване, попълвайки всички необходими данни.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. (1) Ползвателите използват интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. (2) Договорът се сключва на български език. (3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес https://www.mb999.bg (4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при всяка една отделна поръчка, направена по чл.7 от ОУ. (5) Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на отбелязването при завършване на всяка една поръчка на отметката „Прочел съм и съм съгласен с Общи условия” и натискане на бутон „Потвърди” при завършване на всяка една поръчка. (6) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства. (7) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях. (8) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи. Чл. 9 Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следните процедури:

 • Влизане в системата и поръчка без регистрация. В този случай не се записва и пази информацията на Потребителя.
 • Бърза поръчка. При този начин Потребителя заявява желание за поръчка, след което служител се свързва с него и се доуточняват детайлите.
 • Поръчка по телефона. Всички данни на Потребителя и поръчаните от него стока или стоки се записват от служителя.

VІ. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 10. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние. Чл. 11. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. (2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. (3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, не са включени в цената на стоките. (4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика. (5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН преди сключването на договора за покупко-продажба. (6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. (7) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки. Чл. 12. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка. (2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им. Чл. 13. Отказ от сключен договор. (1) Клиентите, потребители по смисъла на ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат правата по чл.50 от закона, без да дължат обезщетение или неустойка и без да посочват причина, да се откажат от сключения договор в срок до 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката. (2) Когато потребителят иска да се откаже от договора, той информира търговеца за решението си преди изтичането на срока по горната алинея. (3) Отказът от договора, Ползвателят по чл. 10 може да отправи на следния имейл адрес mb_999@abv.bg с недвусмислено изявление по чл. 50 от ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, че се отказва от договора, като в този случай търговецът незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на адреса на електронната поща, от която недвусмисленото изявление за отказ е получено или на е-мейл адреса посочен в поръчката на закупена стока от Ползвателя. (4) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

 • за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;
 • за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;
 • както и за всички останали случай, изброени в чл. 57 от ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. (5) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по чл. 13, ал.1, Доставчикът е задължен да му възстанови всички суми, които е получил, без неоправдано забавяне и не по-късно от 15 дни, считано от датата, на която е бил уведомен в писмен вид за решението на потребителя да се откаже от договора съгласно чл. 52 от ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. (6) Търговецът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя. (7) Търговецът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца. (8) Когато потребителят по чл. 13, ал.1 упражни правото си на отказ от договора той е длъжен да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора по чл. 52 ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок. (9) В случаите на горната алинея всички разходи по връщането и предаването на стоките са за сметка на Ползвателя. (10) При договор за продажба, Доставчикът може да задържи плащането на сумите на потребителя по чл. 13, ал.1, докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано. (11) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по чл. 13, ал.1. (12) В случай, че закупената стока е в опаковка, запечатана със стикер или по друг начин от производителя й, имащ за цел да удостовери нейното качество на нов и неупотребяван преди това продукт, Потребителят има право да върне стоката, само в оригиналния й вид, с не отваряна опаковка, в едно с не нарушените съществуващи защитни стикери, лепенки или други знаци. В противен случай, Потребителя дължи заплащане на разликата между цената, която е трябвало да заплати за поръчания артикул, като нов продукт и средната пазарна цена на същия продукт, която той има като стока втора употреба определена от Доставчика по съответни оферти продава в няколко интернет магазина. (13) При отказ от договора по чл. 13, ал.1, стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания. Доставчикът запазва правото си, в случай, че върнатата стока е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, увредена от токов удар, с липсващи аксесоари, да прецени дали да приеме върнатата стока. (14) Транспортните разходи за връщане се покриват ОТ КУПУВАЧА. Връщане на самия продукт ще се осъществи при спазване на следните условия:
 • Продуктът трябва да е неизползван, без каквито и да е външни следи от употреба.
 • Целостта на продукта не трябва да бъде нарушавана – трябва да бъде изпратен обратно към нас в състоянието, в което е получен.
 • Да не е увредена или липсваща опаковката му /измачкана, изцапана, скъсана, разкъсана, облепена с тиксо/.
 • Да няма следи от употреба, драскотини, удари по самия продукт.
 • Да няма липсващи аксесоари – ако бъдат изпратени такива към самата поръчка Ако посочените по-горе условия не са спазени, си запазваме правото да откажем връщане или да удържим такса за липсваща или повредена опаковка, нарушена цялост на продукта или липсващи аксесоари. Чл. 14. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е 14 дни от приемането за изпълнение на поръчката по чл.9 (2) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки или по друга основателна причина, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 15. (1) При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права, mb999.bg не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката. (2) Всички предоставени от mb999.bg стоки и услуги, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права, се предоставят на Потребителите в оригиналният си вид, опаковка и носител без каквото и да било въздействие от страна на mb999.bg и съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България. (3) Линковете на Сайта към други сайтове, собственост на трети лица, са публикувани за удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от mb999.bg и по отношение на използването на препратката извън Сайта настоящите Общи условия не се прилагат. (4) mb999.bg не носи отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието на други сайтове, собственост на трети лица, като не налага и не препоръчва използването на тези сайтове или информацията публикувана в тях. Евентуалните рискове, свързани с използването на такива сайтове, се носят от Потребителите. Чл. 16. Предоставяни стоки и услуги на Сайта. (1) Информацията за стоките в Сайта е разпределена по видове групи и подгрупи; (2) В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта. mb999.bg не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните и характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация. (3) mb999.bg си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски или друг език, когато:

 • Съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;
 • Няма общоприета еднозначна терминология на Български език;
 • Самата стока е носител на информация на Английски или друг език, например, софтуер, музика и филми на Английски или друг език; (4) Всички, посочени на сайта цени, са в Български лева и с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата и са посочени цените за всяка от модификациите. mb999.bg има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка на Сайта преди доставката им за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните продукти. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента. Чл. 17. Закупуване на стока и/или услуга от Сайта mb999.bg (1) Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта на mb999.bg. При извършване на поръчката Потребителят има право да избере вида, марката и модела на стоките и количеството им, условията за плащане, начина и сроковете за доставка, според предложените на Сайта възможности. (2) По всяко време преди окончателното потвърждение на направената поръчка с попълването на формата за покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги. (3) mb999.bg има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят дължи плащане на цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. (4) При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта /включително и касаещи цената, наличните количества или други основни характеристики на стоката/, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, mb999.bg има правото да откаже изпълнението на поръчката като не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива. Същото право има и Ползвателя. Чл. 18. Заплащане на закупени стоки и услуги (1) При заплащане в брой с наложен платеж или пощенски паричен превод на поръчаните и доставени стоки и услуги Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на mb999.bg или на неговият представител/подизпълнител, извършващ доставката на поръчаната стока пълната й стойност съгласно потвърдената поръчка. (2) При заплащане по банков път, Потребителят заплаща сума, равна на стойността на доставената стока съгласно потвърдената поръчка по банковата сметка на “НЕЛИНА-ЛГ” ЕООД, ЕИК 130598113, посочена в поръчката или по допълнително генерираната фактура и едва след като плащането бъде потвърдено като получено и банковата сметка бъде заверена със съответната сума, mb999.bg изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги. Чл. 19.Доставка на закупени стоки (1) Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки, за които е получено плащане, до посочения от потребителя адрес е от 3 дни до 5 дни (за всички налични на склад стоки), след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което потребителят следва да бъде своевременно уведомен от страна на mb999.bg (2) За неналичните стоки “НЕЛИНА-БГ” ЕООД посочва срок на доставка различен от този по раздел VII от настоящите Общи условия, с който клиентът може да се съгласи или да откаже. (3) Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове. mb999.bg си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 (седем) дни, без да информира предварително Потребителите, и да удължава сроковете с повече от 7 (седем) дни с предварителното съгласие от страна на Потребителя, заявил доставката. (4) Цената на разходите за доставка се посочват от куриера извършващ доставката винаги отделно и в последствие се калкулират в общата стойност на поръчката. (5) mb999.bg не носи отговорност за забава на доставката поради независещи от mb999.bg обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера, извършващ доставката. (6) При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на външни видими дефекти – евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера, в който описва констатираните дефекти и незабавно уведомява mb999.bg на тел. 0899955559 (7) При приемане на доставката от Потребителя без забележки, всички и всякакви последващи претенции за външни видими дефекти на получената стока се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на стоката и/или не уведоми незабавно mb999.bg. Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата. (8) При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка. (9) В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, mb999.bg се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи възможността поръчаните от него стоки да му бъдат доставени. (10) Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки в срок от 5 работни дни от уведомяването в писмен вид на mb999.bg за такова искане на тел 0899955559 или на email: mb_999@abv.bg (11) Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания. mb999.bg запазва правото си, в случай, че върнатата стока е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, увредена от токов удар, с липсващи аксесоари да прецени дали да приеме върнатата стока. (12) mb999.bg извършва доставки чрез подизпълнител/и на географската територия на Република България. (13) При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката и попълнят протокол за щети в присъствието на лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени от разстояние стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. (14) При предявяване на рекламация Клиентът задължително прилага документи, удостоверяващи покупката – касова бележка, документ от ППП или фактура, стокова разписка. (15) “НЕЛИНА-БГ” ЕООД не носи отговорност за пропуснати ползи по време на отстраняване на рекламации, извършени в едномесечен срок.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 20. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните) (2) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес https:// www.mb999.bg Чл. 21. (1) Доставчикът събира и обработва информация за Потребителите единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия и Политиката за защита лични данни. (2). С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на “НЕЛИНА-БГ” ЕООД, съгласно Политиката за защита на лични данни, неизменна част от Общите условия.

ІX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 22. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН (2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 23. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от различни органи;
 • в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
 • в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 24. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор. Чл. 25. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България. Чл. 26. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, от компетентните органи или Комисията за защита на потребителите. Комисия за защита на потребителите: https://kzp.bg/ Онлайн решаване на спорове: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage XII. ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИТЕ, СРОКОВЕ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ Чл. 27. Стойността на доставката на продуктите, предлагани от mb999.bg е в зависимост от населеното място, количеството на стоките и тарифите на куриерската фирма. След пускане на поръчката, консултант на mb999.bg се свързва с Клиента за информация и особености по доставката на стоката. След устното потвърждаване на клиента се съгласува и датата за доставка. Всички цени са в български лева с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане. Фирма “НЕЛИНА-БГ” ЕООД не носи отговорност ако поради независещи от фирмата причини доставка се забави или пропадне. Чл. 36. Начини на плащане:

 • Плащане в брой.
 • Плащане при доставката чрез Наложен платеж или Паричен пощенски превод.
 • Чрез Банков Превод
 • Плащане с дебитна/кредитна карта в зависимост от предоставените възможности на куриера извършващ доставката. Чл. 28. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на mb999.bg от 01.01.2022 г.

Контакт

гр.София
Телефон: 0899 95 55 59 от Понеделник до Петък от 09:00 до 18:00 часа
e-mail: mb_999@abv.bg 24/7